Leveransvilkor
Gotlands Trädgårdstjänst

Sedan

2008

Email
Telefon

Ring oss:

0706 - 25 90 68

Försäljnings- och leveransvillkor:

Gällande produkter från Västerhejde Gårdstjänst

Priserna som anges är exkl. moms med förbehåll för eventuella tryckfel, senare prisjusteringar,

myndigheternas pålagor, valutakursändringar, högre tullsatser etc. utanför vår kontroll.

Vissa tekniska och utseendemässiga förändringar på produkterna kan förekomma.

 

Leveransklausul:

Fritt vårt lager.

 

Priser:

Alla priser är angivna i SEK, exklusive moms och frakt.

I vissa fall är frakten med i produktpriset, framgår vid varje produkt.

 

Betalningsvillkor:

Kontant betalning eller leverans mot efterkrav om inte annat överenskommits.

Om kredit önskas görs vid varje beställningstillfälle sedvanlig

kreditbedömning och uppläggning av finansiering.

 

Leveranstid:

Normalt från lager med reservation för slutförsäljning.

För ej lagerförda maskiner varierar det mellan 2-8 veckor.

 

Äganderätt:

Levererade varor förblir Västerhejde Gårdstjänst´s egendom tills full likvid erlagts.

 

Försenad leverans:

Vid överskriden utlovad leveranstid får köparen fastställa slutlig leveransfrist och om denna överskrids -rätt att häva köpet. Denna rätt utesluter andra anspråk.

 

Ansvarsbegränsning:

Västerhejde Gårdstjänst ansvarar ej för s.k. indirekta skador, såsom

vinstbortfall, fördyrande kostnader eller skador på annat än de levererade varorna.

I övrigt tillämpar vi Allmänna Leveransbestämmelser enligt LANTBRUK 05.

1 års garanti från leveransdag gällande delar, ej arbete, om ej annat avtalas.

 

Force Majeure

Parterna äger inte gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtal om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll. Det kan gälla arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, driftstörningar hos parten eller dennes leverantör eller annat av parten inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Part skall utan dröjsmål underrätta den andra parten om att sådan omständighet inträffat.

 

Kan avtalet inte fullgöras inom skälig tid till följd av omständighet enligt punkt 29, får vardera parten skriftligen häva avtalet till den del avtalets fullgörande hindrats.

 

Tvist

Uppkommer tvist mellan parterna i anledning av avtalet och/eller dessa leveransbestämmelser skall parterna genom direkta förhandlingar försöka lösa tvisten i fråga. Lyckas inte detta bör tvisten hänskjutas till det av LRF och MaskinLeverantörerna, Sektion Lantbruk, gemensamt tillsatta Reklamationsrådet.

Om uppgörelse i uppkommen tvist mellan parterna inte kan lösas på så sätt som angivits i första stycket skall tvisten avgöras genom skiljedom enligt svensk lag. Som skiljenämnd skall därvid fungera en inom branschen gemensamt av LRF och MaskinLeverantörerna, Sektion Lantbruk, tillsatt skiljenämnd. Parterna godtar de rikt- linjer för skiljenämndens utseende och verksamhet som nyssnämnda organisationer fastställt.

Utan hinder av vad som sägs i föregående stycke får part dock vid domstol eller exekutiv myndighet anhängiggöra talan beträffande förfallen fordran eller återtagande enligt lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare i den mån prövning enligt ovan inte har påkallats.

Youtube länk till vår spellista
LaCie harddrives
R-Studio
Länk till Gotlands Trädgårdstjänst
Seagate harddrives
Deepspar
Western Digital harddrives
Rapidspar

Sidan uppdaterades senast: 2019-08-12

SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog
Vi tar emot betalningar via Swisch

Copyright @ All Rights Reserved